ŻNIWA Z MASSEY FERGUSON

~1~

PRZYGOTOWALIŚMY SZYBKI KONKURS, W KTÓRYM UCZESTNICY MUSZĄ WSKAZAĆ 5 RÓŻNIC NA PRZEDSTAWIONYCH ILUSTRACJACH

~2~

PIERWSZE TRZY OSOBY, KTÓRE PRZEKAŻĄ POPRAWNE ODPOWIEDZI OTRZYMAJĄ OD NAGRODĘ W POSTACI TORBY Z UPOMINKAMI

~3~

KONKURS ODBYWA SIĘ NA NASZYM FANPAGE NA FACEBOOKU

 

 


Regulamin konkursu „Żniwa z Massey Ferguson”

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma Euromasz Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke z siedzibą w Lipce przy ulicy IV Dywizji Piechoty 10A, 77-420 Lipka, NIP: 767-14-25-776

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/euromaszlipka (zwanej dalej “Fanpage”)

 5. Z konkursu wyłączone są osoby będące pracownikami Organizatora.

 6. Wysłanie odpowiedzi konkursowej w wiadomości prywatnej na naszym Fanpage oznacza wzięcie udziału w konkursie. Tym samym oznacza potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (§7) oraz oznacza akceptację zgody na ich przetwarzanie.

 7. Konkurs trwa 24 godziny, od 22.07.2021 (g. 12:00) do 23.07.2021 (g. 12:00)

 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 23.07.2021 o godzinie 15:00.

§ 2

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie “lubię to” na Fanpage Euromasz, link do Fanpage: www.facebook.com/euromaszlipka

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook, za pośrednictwem którego będzie miało nastąpić przesłanie odpowiedzi konkursowych do Organizatora.

§ 3

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wskazaniu 5 szczegółów różniących się na dwóch przedstawionych ilustracjach.

 2. Znalezione różnice należy nam zgłosić na naszym Fanpage w prywatnej wiadomości.

 3. Forma zgłoszenia odpowiedzi konkursowych jest dowolna (zdjęcie z zaznaczonymi różnicami, odpowiedź tekstowa/głosowa/wideo, w której zawarte będą wszystkie odpowiedzi, itp.)

 4. Zwycięzcami konkursu są 3 pierwsze osoby, które przyślą poprawne odpowiedzi.
 5. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na Facebooku.

§ 4

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest torba upominkowa sponsorowana i przygotowana przez Organizatora.

 2. Nagrodę można odebrać w naszych punktach sprzedaży lub może ona zostać wysłana kurierem.

 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

§ 5

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

§ 7

Przetwarzanie danych osobowych – RODO

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w konkursie organizowanym przez EUROMASZ S.J. W. i G Schienke w Lipce, dane w formie imienia i nazwiska uczestnika są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Euromasz Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke z siedzibą
  w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty 10A, e-mail: biuro@euromasz.pl, tel. 67 266 54 66.

 2. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promujących przedsięwzięcie organizowane przez EUROMASZ S.J. jakim jest konkurs plastyczny.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust. 1 lit.
  a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach
  o archiwizacji.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, -sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

– usunięcia swoich danych art. 17 RODO,

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,

– do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na ich udostępnienie.

 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.