Konkurs pt. „Wiosna w gospodarstwie” przygotowany z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka

Czas trwania: 14.05.2021 – 28.05.2021  |  Termin wysyłania prac: do 28.05.2021  |  Ogłoszenie wyników: 31.05.2021


~ 1 ~
Nagrody w konkursie

Do rozdania 6 nagród – ciągniki Massey Ferguson!

 


~ 2 ~
Co należy zrobić?

Tytuł pracy to „Wiosna w gospodarstwie” – należy przygotować nawiązującą do tytułu pracę graficzną dowolną techniką wykonania.

~ 3 ~
Praca skończona, co dalej?

Robimy zdjęcie naszej pracy! Potrzebujemy dwa zdjęcia:

Zdjęcie nr 1 – musi zawierać samą pracę konkursową

Zdjęcie nr 2 – musi przedstawiać wizerunek autora z jego pracą konkursową

Jeśli zdjęcia są już gotowe, należy wysłać je do nas za pośrednictwem profilu na Facebooku w prywatnej wiadomości.

Koniecznie prosimy o dopisanie informacji o wykonawcy pracy:
imię, nazwisko i wiek dziecka


~ 4 ~
To wszystko! Teraz pozostaje już tylko czekać na ogłoszenie wyników konkursu,
które nastąpi 31. maja 2021 roku na naszym Facebooku!

www.facebook.com/euromaszlipka

 


Regulamin konkursu plastycznego – Wiosna w Gospodarstwie

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma “Euromasz” Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke, z siedzibą w Lipce przy ul. IV Dywizji Piechoty 10A, 77-420 Lipka, NIP: 767-14-25-776

 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/euromaszlipka (zwanej dalej “Fanpage”)

 5. Z konkursu wyłączone są dzieci pracowników Organizatora,

 6. Wysłanie pracy konkursowej oznacza wzięcie udziału w konkursie. Tym samym oznacza potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (§7) oraz oznacza akceptację zgody na ich przetwarzanie.

§2 Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie udział mogą wziąć dzieci w wieku od 3 do 9 lat, których rodzice/opienkunowie prawni wyrazili zgodę uczestnictwa.

 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta rodzica/opiekuna prawnego w serwisie Facebook, za pośrednictwem którego będzie miało nastąpić przesłanie prac konkursowych do Organizatora.

 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie “lubię to” na Fanpage Euromasz (www.facebook.com/euromaszlipka).

 4. Konkurs trwa od 15.05.2021 do 28.05.2021.

 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 31.05.2021 za pośrednictwem Fanpage.

 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony
  lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 7. Praca plastyczna musi zostać dostarczona do Organizatora najpóźniej do dnia 28.05.2021 r.

 8. Gotową pracę należy sfotografować w taki sposób, by jakość zdjęcia była możliwie najwyższa. Wykonane zdjęcie należy wysłać na Fanpage Organizatora, przy użyciu opcji wiadomości prywatnej.

 9. Do wysłanego zdjęcia pracy plastycznej należy dopisać następujące informacje: imię i nazwisko oraz wiek dziecka.

§3 Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu graficznej pracy plastycznej, wykonanej techniką dowolną. Tematyka pracy to: “Wiosna w gospodarstwie”

 1. W konkursie zostanie wybranych 6 zwycięzców:

– 3 osoby w ramach wiekowych 3-6 lat

– 3 osoby w ramach wiekowych 7-9 lat

 1. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą prace, które ich zdaniem będą najbardziej kreatywne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.

 2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody
  za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez inną podaną formę kontaktu.

§4 Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie są zabawki – ciągniki rolnicze Massey Ferguson

 2. Nagrodę można odebrać w naszych punktach sprzedaży lub może ona zostać przesłana kurierem.

 3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 11.06.2021. Po tym terminie nagroda traci ważność.

 4. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 6. W przypadkach niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy
  w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych
  w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

§5 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§6 Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

§7 RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu plastycznego „Wiosna w gospodarstwie” zbieranych przez EUROMASZ S.J.

W związku z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez udział w konkursie plastycznym organizowanym przez EUROMASZ S.J. W. i G Schienke w Lipce, dane w formie imienia
i nazwiska oraz wieku uczestnika, imię i nazwisko opiekuna oraz dane w postaci zdjęcia z wizerunkiem są przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest Euromasz Spółka Jawna Wioletta i Grzegorz Schienke z siedzibą
  w Lipce, ul. IV Dywizji Piechoty 10A, e-mail: biuro@euromasz.pl, tel. 67 266 54 66.

 2. Dane osobowe i adresowe będą przetwarzane w celach promujących przedsięwzięcie organizowane przez EUROMASZ S.J. jakim jest konkurs plastyczny.

 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą osoby, której dane dotyczą (podstawa art.6 ust.
  1 lit. a RODO), a osób w wieku poniżej 16 lat za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 2, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na mocy prawa do odbioru danych.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, nie dłużej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, -sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,

– usunięcia swoich danych art. 17 RODO,

– ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

– przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 RODO,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania art. 21 RODO,

– do cofnięcia w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych do czasu jej wycofania. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Danych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, udział w konkursie jest jednocześnie zgodą na ich udostępnienie.

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.